موسسه بین المللی توسعه خدمات مالی خرد نهادی است غیردولتی، غیرتجاری و با جهت گیری غیرانتفاعی که تـآک را بعنوان نام اختصاری برای خود برگزیده است. تآک متشکل از حروف اول سه کلمه ای است که هدف های اصلی موسسه را دربر میگیرند: «توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی». برای رسیدن به این هدف ها تاک تامین مالی خرد را بعنوان راهکار استراتژیک خود انتخاب نموده است. این بخش با زیر و بم های خودش در بسیاری از کشور ها توسعه بسیاری یافته و استعداد های خود را نشان داده است. ولی هنوز آنطور که باید و شاید در ایران شناخته نشده است. هرچند نامی بسیار رایج است،‌ اما چهره واقعی آن همراه با فن آوری های لازم برای توسعه اش ناشناس مانده است. همچنین است فراز و نشیب نهفته در راه گسترش این بخش اقتصادی و شایست ها و نشایست هائی که حاصل یافته ها و آموخته های جهانی در چهار دهه گذشته است.

تامین مالی خرد یکی از راهبردهاست که در جهان برای کمک به فقر زدائی و کاهش آسیب پذیری افراد کم در آمد پذیرفته شده است. اما همیشه چنین اثر نمی گذارد وای بسا که وارونه نیز عمل میکند. پس باید آنرا بخوبی شناخت و از چگونگی کاربرد بهینه اش آگاه بود. بخشی از کوشش های تاک بر همین راه متمرکز است و البته بخش بزرگی در کاربرد و گسترش و تجربه اندوزی. بدین ترتیب تاک امیدوار است که بتواند نقش مورد انتظار از نخستین نهاد در ایران را که بصورتی گسترده و حرفه ای گام به میدان تامین مالی خرد گذاشته است بازی نماید.

 

موسسه در سال ۱۳۸۰ تاسیس و در سال ۱۳۸۱ تحت شماره  ۱۶۶۴۸ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ بعضویت “پایگاه اروپائی تامین مالی خرد پذبرفته شد و بدین ترتیب نام و مشخصات موسسه و نیز ظرفیت و تخصص آن در “راهنمای بازیگران اروپائی تامین مالی خرد” به ثبت رسیده است. گذشته رابطه طولانی با صندوق بین الملل توسعه کشاورزی از ان یک تفاهم نامه همکاری هم با مرکز مدیترانه ای آموزش عالی آگرونومی و توسعه روستائی انعقاد نموده است. دفتر مرکزی موسسه در تهران واقع بوده و همچنین دارای دفتر نمایندگی در اروپا (شهر رم – ایتالیا) و دفتر منطقه ای در سنندج کردستان میباشد.

 

موسسه دارای دبیر خانه کوچکی است که خدمات موسسه را از طریق کمکهای فنی و مالی (برون سپاری) به سایر سازمانها ،به ویژه سازمانهای مردم نهاد (سمن) و بخش خصوصی، و ظرفیت سازی در اینگونه نهادها به گروه های هدف ارائه میدهد. بررسی رامیاری ها (سیاست گذاریها)‌ و گفتمان برای بهینه سازی سایر سیاست های مربوطه به سه حوزه فعالیت موسسه یعنی توانمند سازی ،‌اشتغال و کار آفرینی جای ویژه ای در برنامه کاری و راهبردی تاک دارا میباشند.