بر اساس مأموریتی که تاک برای خود تعریف نموده است تمرکز آن بر روی روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم شهری است و توجه به زنان و جوانان و گروههای آسیب پذیر و محروم، هدایتگر مؤسسه در تعیین اولویتهای برنامه ریزی و فعالیتهای آن است.