“خود” در گروه خودیار

 

 • تامین مالی خرد همان اعتبارات خرد است برای تهی دستان و اقشار کم درآمد، ولی همراه با پس انداز و بیمه های خرد. بیمه نوعی از پس انداز است: کم کمک جمع میشود برای روز مبادا
 • پس انداز اغلب عصاره و انگیزه خودیاری میشود و همکاری گروهی
 • گروه خودیار خود یکی از نتایج چنین همکاری است
 • گروه خودیار یک نهاد کوچک محلی است با این ویژگیها:
  • خود جوش
  • خود ساخته
  • خود گردان
  • با منابع مالی متعلق به خود
  • که منحصرا حاصل پس انداز خود اعضاست
  • به طور مرتب توسط خود شان جمع آوری
  • و سپرده در صندوقی مشترک متعلق به خود اعضا
  • با نظارت و پایش و مدیریت خود شان


– این صندوقها برای تامین وامهای کوچک به اعضای گروه خودیار توسط خود گروه به کار می رود.

– گروه خودیار فارغ است از هر گونه یارانه یا وابستگی مالی به خارج از گروه (دولت یا منابع دیگر).

– پس گروه نتیجه خودیاوری است و حاصل آن خودکفائی است و باز خودیاری بیشتر.

 خودیاوری و خودکفائی شادکامی اقتصادی دربر دارد.

 

نظیر چنین نهادهایی در فرهنگ ما ریشه ای دیرینه دارد:

 • صندوقهای خانوادگی/ محله ای که برحسب قرعه یا نوبت به اعضا وام میدهند نمونه ای از آنهاست.
 • واره که نوعی همکاری سنتی در فرهنگ ایرانی است نمونه دیگر.

 

اگر نمونه های بالا را با فن آوری و مهارتهای به روز شده تجهیز کنیم و در مسیر تامین مالی خرد بگذاریم نتیجه میشود گروههای خودیار مالی. پیوند مالی نظام مند گروههای خودیار مالی با یک بانک بزرگ یک برنامه تامین خرد را بنیان میگذارد:

 • پیوند یعنی همکاری دو جانبه که منافع آن نیز به هر دو طرف برسد.
 • نظام مند یعنی طبق اصول و معیارهای صحیح بانکداری.

 

 نوشته مدیرعامل موسسه