ظرفیت سازی در بخشهای متعدد برای گسترش و ترویج تامین مالی خرد در ایران شامل:

  • ظرفیت سازی در ۴ سازمان مدنی و غیردولتی و ایجاد واحدهای ویژه تامین مالی خرد در آنها
  • آموزش در بانک کشاورزی کشور در سطح ۹ استان
  • فراهم نمودن فرصت آموزش و بازدید از تجارب سایر کشورها برای حدود ۴۰ نفر از دست اندرکاران برنامه اعم از مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی، سازمان بهزیستی، سازمانهای غیردولتی مجری و حتی تسهیلگران فعال در سطح روستاها در ۶ کشور: هندوستان ( دو بازدید) -فیلیپین – ایتالیا – ترکیه – نپال – تایلند.