الف- طرح پشتیبانی خدمات مالی خرد روستایی (فاز ۱ و ۲ و ۳): این طرح (با حمایت صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از طریق منابع صندوق امانی دولت ایتالیا) و بانک کشاورزی ایران در ۴ استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی،کردستان و فارس اجرا شد. از این طرح ……. نفر که که اعضای ….. گروه همبسته و …. گروه خودیار بودند بهره مند گشتند.

ب- آماده سازی و تهیه برنامه کلی طرح تامین مالی خرد و توانمندسازی درسکونتگاههای غیررسمی و آزمون این برنامه در محلات حاشیه شهر و سکونتگاههای غیررسمی زاهدان و بندرعباس

پ- بررسی و ارزیابی مقدماتی بخش خدمات مالی خرد سوریه ( صندوقهای اعتبارات خرد) از جانب ایفاد و تهیه و تنظیم استراتژی تامین مالی خرد از طریق نهادهای مالی اجتماع محور و پیوند آنها با بانکها در سوریه. (پیش از ژوئن ۲۰۱۰).

ت- طرح پایلوت توسعه خدمات مالی خرد در روستاها (طرح مشترک بهزیستی کشور و موسسه تاک): با حمایت ایفاد (با استفاده از منابع صندوق امانی دولت فنلاند نزد ایفاد)‌ در سطح برخی روستاهای ۴ شهرستان نائین، لردگان، بوکان و مریوان. حاصل آن انعقاد یک تفاهم نامه همکاری بلند مدت با سازمان بهزیستی کشور بود که براساس آن سازمان بهزیستی کشور، تامین مالی خرد را از جمله برنامه های صاحب اولویت خود قرار داد و بدین ترتیب نخستین سازمان دولتی شد که در کنار بانک کشاورزی ترویج و گسترش این برنامه را بطور سیستماتیک در دراز مدت بعهده گرفت. حاصل این تصمیم سازمان بهزیستی برنامه ای برای توسعه تامین مالی خرد در سراسر کشور با همکاری تاک بود که تاکنون طرح های زیر محقق شده اند:‌

 

۱- طرح مشترک تاک و سازمان بهزیستی با هدف ایجاد ۱۶۰ گروه خودیار در ۹ استان کشور.

۲- طرح تعمیق برنامه در دو استان کردستان و ایلام برای ایجاد ۱۰۰۰ گروه خودیار (‌ برای پوشش تقریبا ۱۵۰۰۰ نفر در این دو استان