ساختار تشکیلاتی موسسه تاک شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیریتهای تخصصی و اجرایی مختلف می باشد. این موسسه همچنین دارای همکاران اجرایی محلی در استانهای محل اجرای طرحها خود میباشد. که اکثرا از میان تشکل های مردم نهاد متشکل و بخش خصوصی مانند شرکت های خدمات کشاورزی و کلینیک های مددکاری اجتماعی و هم چنین افراد توانمند حقیقی می باشند.