دسته بندی

برچسب ها

توضیحات

یکی از اعضای گروه پیروز که سرپرست خانوار بوده برای اولین بار قالی بافی رو یاد گرفته و با گرفتن وام داخلی دار قالی رو سروپا کرده